Liquid error: Could not find asset snippets/shoppable_instagram_init.liquid

Crazy Aaron's Thinking Putty

  • Sale
  • Regular price $15.00
Shipping calculated at checkout.


4" tins 6 each:

CH020 ChameleonåÊåÊåÊ KR020 KryptonåÊåÊåÊåÊ LG020 Liquid GlassåÊåÊåÊåÊ MG020 Mystic Glacier åÊ åÊ SL020 Super Lava åÊ åÊ SO020 Super Oil Slick åÊåÊ

RR020åÊåÊåÊ 4" Reactive Razz w/ Magnet Included

PK001åÊåÊåÊ 4" Mixed by Me KIT Glow in the Dark 12 pack

(STA2)åÊåÊåÊ Small 2" Assorted tins:

AB003åÊ Amethyst åÊ åÊ IO003 Ion åÊ åÊ KR003 Krypton åÊ åÊ SU003 Sunburst åÊ åÊ SL003 Super Lava åÊ SO003 Super Oil Slick åÊ åÊ SC003 Super Scarab åÊ åÊ TW003 Twilight åÊ åÊ

REP: CHARLIE WESTåÊåÊåÊåÊ charlie@mountaintoys.net

P 406-580-4781åÊåÊåÊåÊ P 406-556-1089

F 406-587-8353åÊ